Skip to main content

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO THÁNG 03 NĂM 2021 TỪ NGÀY 01/03/2021 ĐẾN 07/3/2021


Thứ/Ngày

Chánh án
Đ/c Lê Thái Hưng

Phó Chánh án
Đ/c Trần Trung Hải

Phó Chánh án

Đ/c Phạm Hồng Quân

Thứ Hai

Ngày: 01/3

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Ba

Ngày: 02/3

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Xét xử

Xét xử

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Thứ Tư

Ngày: 03/3

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Xét xử

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Năm

Ngày: 04/3

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Xét xử

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Sáu

Ngày: 05/3

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Bảy
Ngày: 06/3

Sáng

Ngày nghỉ

Ngày nghỉ

Ngày nghỉ

Chiều

Chủ Nhật

Ngày: 07/3

Sáng

Ngày nghỉ

Ngày nghỉ

Ngày nghỉ

Chiều


cdscv